PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Metsaühistu Eesti Metsad MTÜ  (edaspidi “ühing”).

1.2. Ühing on ühistegevuse ning eraomandi põhimõtetest lähtuvalt ühinenud isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.3. Ühingu tulu kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing ei jaota kasumit oma liikmete vahel.

1.4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, tal on iseseisev bilanss, sümboolika. Ühingu õigusvõime tekib ühingu kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse (edaspidi register) ja lõpeb ühingu kustutamisega registrist.

1.5. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.

1.6. Ühingu asukoht on Lääne Virumaa maakond Vinni vald.

1.7. Ühing on asutatud määramata ajaks.

1.8. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

 2. Ühingu eesmärk ja tegevusalad:

2.1. Ühingu eesmärgid on:

2.1.1.  erametsaomanike ühistegevuse arendamine;

2.1.2. ühistegevuse kaudu oma liikmetele kuuluva metsamaa kasutamisest omanikele

suurema tulu saamine, järgides säästliku metsanduse põhimõtteid;

2.1.3. kaitsta oma liikmete huvisid ja esindada oma liikmeid riigi ning kohalikes

võimuorganites jt organisatsioonides ja asutustes.

2.2. Ühingu tegevusalad:

2.2.1. koordineerib liikmete koostööd metsamajanduse, metsauuenduse, metsakasvatuse, metsakaitse, looduskaitse, maaparanduse, teede hoiu ja ehituse, samuti jahinduse, naabrusvalve, metsasaaduste varumise, ümbertöötlemise ja turustamise alal. Ühing järgib oma tegevustes säästva metsanduse põhimõtteid;

2.2.2. korraldab ja koordineerib koostöös ühingu liikmega viimasele kuuluva metsa majandamist;

2.2.3. esindab oma liikmeid avalik-õiguslikes ja eraõiguslikes organisatsioonides kooskõlas kehtiva seadusandlusega;

2.2.4. organiseerib metsaomanike koostööd metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks;

2.2.5. korraldab metsaomanike nõustamist, täiendõpet, informatiivsete ja koolitusmaterjalide valmistamist ning levitamist, konkursse, pakkumisi, näitusi, oksjoneid, infopäevi, seminare jt üritusi;

2.2.6. sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

2.2.7. arendab koostööd teiste organisatsioonidega, sealhulgas kohalike omavalitsusorganitega, ettevõtete ja üksikisikutega nii Eestis kui välismaal;

2.2.8. astub vajadusel rahvusvahelistesse erialaliitudesse, organisatsioonidesse, ühingutesse;

2.2.9. kavandab ja tellib metsandusalaseid uurimusi;

2.2.10. kavandab ja viib ellu metsandusalaseid arenguprojekte;

2.2.11. omab, kasutab ja käsutab ühingu kinnis- ja vallasvara;

2.2.12. arendab ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks majandustegevust;

2.2.13. asutab sihtotstarbelisi fonde põhikirjaliste ülesannete täitmiseks;

2.2.14. osutab liikmetele metsamajanduslikke teenuseid.

2.2.15. teostab muid tehinguid, mis vastavad ühingu eesmärkidele ja põhikirjast tulenevatele ülesannetele;

2.2.16. taotleb toetusi ühingu ja liikmete tegevuse arendamiseks.

3. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

3.2. Peale asutajaliikmete võib ühingu liikmeks olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes omab metsamaad või on metsandusliku eriharidusega, tunnistab ühingu põhikirja ja vastab selle nõuetele.

3.3. Ühingu liikmeks võetakse soovija kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega. Avaldus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ja ühingusse astumise päevaks loetakse vastuvõtmisotsuse tegemise päev.

3.4. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3.5. Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga mille suurus on 10 eurot aastas. Liikmemaksu suurust saab muuta  üldkoosolek. Liikmemaksu ei tagastata liikmelisuse lõppemisel.

3.6. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduse ja käesoleva põhikirjaga

3.7. Ühingu liikmel on õigus:

3.7.1. osa võtta üldkoosolekust;

3.7.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.7.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta;

3.7.4. astuda kirjaliku avalduse alusel ühingust välja;

3.7.5. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.8. Ühingu liige on kohustatud:

1) täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid

2) õigeaegselt tasuma liikmemaksu ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal

3.9. Ühingu liikmeks ei võeta isikut, kes:

3.9.1. on rikkunud tahtlikult keskkonnaõigusnorme;

3.9.2. on rikkunud metsanduse häid tavasid;

3.9.3. on jätnud täitmata metsa uuendamise kohustuse.

3.10. Liige võib ühingust välja astuda, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega vähemalt üks kuu.

3.11. Ühingu liikmest väljaarvamise võib algatada ja otsustada juhatus :

kui ta ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu

kui ta rikub ühingu põhikirja

kui ta kahjustab ühingu tegevust või mainet

kui ta on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane; liikme surma korral

kui esinevad muud mõjuvad põhjused, muuhulgas juhul, kui juhatusel on mõistlik

põhjus eeldada, et liikmeks astuja ei täida Ühistu liikme kohustusi või kui juhatuse

hinnangul puudub liikmeks astujal soov või võimalused panustada ühistegevusse

3.12. Otsusest liikme väljaarvamisest ja selle põhjusest teeb juhatus liikmele teatavaks kirjalikult 10 päeva jooksul peale väljaarvamist ühingust.

3.13. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühe kuu jooksul ühingu üldkoosolekule ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

3.14. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

 4. Juhtimine

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.3.1. Ühingu põhikirja muutmine

4.3.2. Ühingu eesmärgi muutmine

4.3.3. Juhatuse liikmete valimine

4.3.4. Muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine

4.3.5. Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise

4.3.6. Otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine

4.3.7. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste

organite pädevusse

4.3.8. Majandusaasta aruande kinnitamine

4.3.9. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine

4.3.10. Järelvalve teostamine ühingu teiste organite tegevuse üle.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osalevad vähemalt 10 %  ühingu liikmetest, sealhulgas volitustega esindatud. Kvoorumi puudumisel tuleb uus koosolek sama päevakorraga kokku kutsuda ühe kuu jooksul, kuid mitte varem kui 2 nädala möödumisel ja siis on üldkoosolek otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.

4.6. Põhikirja vastuvõtmise otsuse, sellesse muudatuste ja täienduste tegemise ning ühingu ühinemise või jagunemise poolt peab olema üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest

4.7. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vaja 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

4.8. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mis ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib otsuseid vastu võtta üksnes juhul, kui küsimuse päevakorda võtmise poolt hääletab vähemalt 9/10 koosolekust osavõtvatest või esindatud ühingu liikmetest, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest.

4.9. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos toimumiskoha ja päevakorraga saadetakse liikmele liikme poolt juhatusele edastatud e-postiaadressile ning avaldatakse Metsaühistu eesti Metsad MTÜ kodulehel. Üldkoosoleku päevakorraga tutvumise võimalus on tagatud ühistu asukohas ja kodulehel. Ühingu liikmel on üks hääl ja seda võib kasutada esindaja kaudu volikirja alusel. Ühingu liige ei saa osa võtta hääletamisest kui otsustatakse:

a) ühingu nõuet tema vastu või tema vabastamist ühingu poolt antud kohustustest;

b) tema väljaarvamist ühingust;

c) tema ja ühingu vahelist lepingut puudutavaid küsimusi.

Juhatuse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul juhatuse tegevusele hinnangu

andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta on vastutav.

4.10. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud protseduurireegleid, on üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma vaid juhul, kui üldkoosolekul on esindatud kõik ühingu liikmed.

4.11. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

4.12. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 4.10. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.13. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses. Juhatus koosneb ühest kuni viiest liikmest, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni viis aastat ühingu liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.

4.14. Juhatuse pädevusse kuulub:

a) ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

b) liikmete üle arvestuse pidamine

c) ühingu töötajate töölevõtmine ja vabastamine

d) majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule

4.15. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast esimehe. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd.

4.16. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa vähemalt ½ juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalejate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe hääl. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

4.17. Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise või vastuvõetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel tekkinud varalise kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikme vabastab vastutusest tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse kohta, mis on protokollitud. Juhatuse liikmed vabanevad vastutusest eelmise majandusaasta tulemuste eest peale majandusaasta aruande kinnitamist üldkoosoleku poolt.

4.18. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.19. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

 5. Ühingu vara

5.1. Ühingu vara tekib liikmemaksudest ja muudest maksetest, ühingu tegevusest või vara kasutamisest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse eraldatud vahenditest, annetustest ning muudest laekumistest.

5.2. Ühingu omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ning omamine ei ole vastuolus seadusega.

5.3. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ning liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.

 6. Kontroll ja revideerimine.

6.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revidendi või revisjonikomisjoni.

6.2. Ühingu revisjonikomisjon valitakse kolme liikmeline. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.

6.3. Revident või revisjonikomisjon viib läbi ühingu majandusaasta tegevuse revideerimise, koostab revisjoniaruande ja esitab selle liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks.

6.4. Revidendil või revisjonikomisjoni liikmel on õigus jälgida ühingu tööd ja majandustegevust.

6.5. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või revisjonikomisjonil tutvuda kõigi vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

 7. Muud tingimused

7.1. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimuvad seaduses sätestatud korras

7.2. Ühing lõpetatakse:

7.2.1. üldkoosoleku otsusega;

7.2.2. pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;

7.2.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

7.2.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;

7.2.5. muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

7.3. Ühingu võib lõpetada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 3/4 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

7.4. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

7.5. Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.

7.6. Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.

7.7. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

16.12.2020